បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 សីហា 2021

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ:កម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ:

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញផ្សាយព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ:កម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ: ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក