បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 មេសា 2023

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក