បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កុម្ភៈ 2022

សម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ចែករំលែក