បោះពុម្ពផ្សាយ៖29 មិថុនា 2022

សារាចរណែនាំស្តីពី ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ2023-2025

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ សារាចរណែនាំស្តីពី ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ2023-2025 ចុះថ្ងៃទី 8 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក