បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 សីហា 2021

សារាចរ លេខ២/២១ ស្ដីពីការរៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារាចរ លេខ២/២១ ស្ដីពីការរៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក