បោះពុម្ពផ្សាយ៖1 ធ្នូ 2022

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣ ចុះថ្ងៃទី​ ២០​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។
(ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក