បោះពុម្ពផ្សាយ៖25 មិនា 2021

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញ សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់អាណត្តិទី៥។

 

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក