បោះពុម្ពផ្សាយ៖12 តុលា 2022

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណា

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាបានចេញ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណា ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក