បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ឧសភា 2022

អនុកឹ្រត្យស្ដីពី ប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ អនុកឹ្រត្យស្ដីពី ប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជា) 

Download original file

ចែករំលែក