បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 សីហា 2021

អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេឥណទានថវិកា (០២៦/០២២១)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេឥណទានថវិកា (០២៦/០២២១) ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក