បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 សីហា 2021

អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០២៩/០២២១)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០២៩/០២២១) ចុះថ្ងៃទី២៤​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក