បោះពុម្ពផ្សាយ៖18 មករា 2022

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)​

ចែករំលែក