បោះពុម្ពផ្សាយ៖28 មិថុនា 2022

អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់ ចុះថ្ងៃទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022។ (ប្រភព ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក