បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កុម្ភៈ 2022

អនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ និងការកំណត់បេក្ខភាពចូលរូមប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ និងការកំណត់បេក្ខភាពចូលរូមប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ចែករំលែក