បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 សីហា 2021

អនុក្រឹត្យស្តីពីកាផ្ទេរឥណទានថវិកាឆ្នាំ២០២១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីកាផ្ទេរឥណទានថវិកាឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក