បោះពុម្ពផ្សាយ៖22 កក្កដា 2022

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

Download original file

ចែករំលែក