បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 21 សីហា 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០១៩

នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០១៩ ការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗនៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក