បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 21 សីហា 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២០

សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២០ទាំងស្រុងតាមតំណខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក