ក្រសួងផែនការ បានចេញរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្ដីពី លទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចន...

4 ខែ

71

Read more

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងវិទ្យាស្ថ...

5 ខែ

94

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២...

5 ខែ

88

Read more

ក្រសួងបរិស្ថាន ចេញផ្សាយសៀវភៅ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអំពី ការប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដ...

6 ខែ

111

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចាកោណ ដំណាក់កាលទី១ នៃរបស់រាជរដ្ឋ...

9 ខែ

244

Read more

ក្រសួងកិច្ចការនារី ចេញផ្សាយ សៀវភៅ ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការកម្រិតការប្រើប្...

9 ខែ

183

Read more

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និងនវានុវត្តន៍​ ចេញផ្សាយ ឯកសារយ...

9 ខែ

107

Read more

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និងនវានុវត្តន៍​ ចេញផ្សាយ សៀវភៅស...

10 ខែ

85

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ សៀវភៅស្ដីពី ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តកែប ឆ្...

10 ខែ

90

Read more

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និងនវានុវត្តន៍​ ចេញផ្សាយ សៀវភៅស...

10 ខែ

92

Read more