អង្គការសហប្រជាជាតិនៃធនាគារបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច និងក្រសួងឧ...

គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក​​ របស់អង្គការសហប្រ...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចេញផ្សាយសៀវ...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងសមាគមកុមាររីករាយ (KMR) មានសេចក...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ របស់  អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងអង្គការភូមិខ្ញុំ មានសេចក្តីរី...

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីវិធីដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករក្នុង...

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយស្តីពីការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងកម្មករនិយោជិតន...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងអង្គការភូមិខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គម...

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តាមជន...