ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 6 កញ្ញា 2023

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការកម្រិតការប្រើប្រាស់ការសម្រុះសម្រួលឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

ក្រសួងកិច្ចការនារី ចេញផ្សាយ សៀវភៅ ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការកម្រិតការប្រើប្រាស់ការសម្រុះសម្រួលឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រី ចុះថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ក្រសួងកិច្ចការនារី)

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក