បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 10 មករា 2022

បញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀនសូត្រ និងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារ នៅខេត្តក្រចេះ

កម្មវិធីពន្លកចំណេះរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តាមជនបទ មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសង្ខេបស្តីពី បញ្ហាប្រឈមក្នុងការរៀនសូត្រ និងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារ នៅខេត្តក្រចេះ។
ដើម្បីអានរបាយការណ៍លម្អិត សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://policypulse.org/…/KAFDOC-Slide-Presentation-TAF…
អំណះអំណាង៖ ការសិក្សានេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ទស្សនៈដែលលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ពោលគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ជំងអំពីទស្សនៈ និងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឡើយ។

ចែករំលែក