ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 7 កញ្ញា 2021

ភ្នំពេញគួរតែជាទីក្រុងដែលរចនាឡើងសម្រាប់មនុស្ស មិនមែនសម្រាប់រថយន្តទេ

“ភ្នំពេញគួរតែជាទីក្រុងដែលរចនាឡើងសម្រាប់មនុស្ស មិនមែនសម្រាប់រថយន្តទេ” អត្ថបទ ដែលសសេរដោយ Aronsakada Ses អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅអង្គការវេទិកាអនាគត។

“ភ្នំពេញកំពុងស្ថិតលើផ្លូវបំបែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដូចជាមិនទាន់មានផ្លូវល្បឿនលឿន ប៉ុន្តែភ្នំពេញមានសក្តានុពលដើម្បីឆ្ពោះទៅទិសដៅនោះ។ អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការវេទិកាអនាគត Aronsakada Ses ជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការរចនា ទីក្រុងសម្រាប់រថយន្ត និងពិចារណាលើផែនការកសាងទីក្រុងដែលផ្តោតលើមនុស្សវិញ មុនពេលអ្វីៗត្រូវយឺតពេល”

ដើម្បីអានអត្ថបទទាំងមូលជាភាសាអង់គ្លេស សូមចូលទៅកាន់៖ https://southeastasiaglobe.com/phnom-penh-cars/

អំណះអំណាង៖ អត្ថបទនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។ ទស្សនៈដែលលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ពោល គឺមិនបានឆ្លុះបញ្ជំងអំពីទស្សនៈ និងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ឬអង្គការមូលនិធិអាស៊ីឡើយ។

ចែករំលែក