ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ពផ្សាយ៖ 6 កញ្ញា 2023

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចាកោណ ដំណាក់កាលទី១ នៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចាកោណ ដំណាក់កាលទី១ នៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក