អង្គការមូលនិធិអាស៊ី កំពុងអនុវត្ត កម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី២ (២០២៣-២០២៧) ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី កម្មវិធីពន្លកចំណេះ មានគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈ ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាប្រកបដោយបរិយាបន្ន ត្រូវបានអនុវត្ត និងក្លាយជាបទដ្ឋាន។ សូមស្វែងរកការសង្ខេបនៃកម្មវិធីតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ

 

លទ្ធផលរំពឹងទុករបស់កម្មវិធីពន្លកចំណេះ

 • លទ្ធផលអន្តរកាលទី ១៖ ការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើប្រភពទិន្នន័យចម្រុះ និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន
 • លទ្ធផលអន្តរកាលទី ២៖ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់ក្រុមគោលដៅចម្រុះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
 • លទ្ធផលអន្តរកាលទី ៣៖ ដំណើរការកិច្ចពិភាក្សាគោលនយោបាយ ប្រកបដោយបរិយាបន្នត្រូវបានអនុវត្ត និងសាកល្បងជាមួយតួអង្គចម្រុះ
 • លទ្ធផលអន្តរកាលទី ៤៖ ស្ត្រី (និងក្រុមដែលត្រូវបានផាត់ចេញផ្សេងទៀត) ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវ និងការពិភាក្សាគោលនយោបាយ
 • លទ្ធផលរំពឹងទុករបស់កម្មវិធី៖ នៅឆ្នាំ២០២៧ ដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយសាធារណៈលើវិស័យមួយចំនួននឹងមានការប្រឹក្សាយោបល់ប្រកបដោយបរិយាបន្ន ព្រមទាំងរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យចម្រុះ និងអាចទុកចិត្តបាន

ការដាក់បញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងបរិយាបន្នសង្គម និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូល។

 

យន្តការរបស់កម្មវិធី

 • ការរៀបចំយន្តការ៖ កំណត់ និងផ្តោតលើឱកាស ជាជាងផ្តោតលើបញ្ហា
 • សមាហរណកម្ម៖ ដាក់បញ្ចូលសកម្មភាពបន្សុំានឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងបរិយាបន្នសង្គម
 • ការពិសោធ៖ សាកល្បងគំរូនៃការស្រាវជ្រាវ និងការពិភាក្សាបែប បរិយាបន្ននៅក្នុងដំណើការគោលនយោបាយ
 • ការគាំទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុក៖ គាំទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗ
 • ការកំណត់គោលជំហរនៅក្នុងដំណើរការគោលនយោបាយ៖ ផ្តោតលើការកសាងទំនាក់ទំនង ទំនុកចិត្ត ការទទួលយក និងការពង្រីកបណ្តាញទំនាក់ទំនង

សកម្មភាពរបស់យើង

 • ទិន្នន័យចម្រុះ និងអាចទុកចិត្តបាន៖ ពង្រឹងការស្រាវជ្រាវ ដែលផ្អែកលើប្រភពទិន្នន័យចម្រុះ និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន
 • ការពិភាក្សាប្រកបដោយបរិយាបន្ន៖ ដំណើរការពិភាក្សាគោលនយោបាយ ដែលមានការចូលរួមសហការប្រកបដោយបរិយាបន្ន
 • ការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព៖ ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដល់ក្រុមគោលដៅចម្រុះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
 • ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ៖ បង្កើនសំឡេងរបស់ស្រ្តី ជនមានពិការភាព និងក្រុមងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី

 

ដៃគូរបស់កម្មវិធី

 • គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេស៖ ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល អ្នកជំនាញ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
 • ដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកម្ពុជាចំនួន៥ នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ ផ្សព្វផ្សាយ និងរៀបចំ ការពិភាក្សា
 • ក្រុមជំនាញផ្នែកសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងបរិយាបន្នសង្គម៖ អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន៣ ដែលមានជំនាញផ្នែកសមភាពយេនឌ័រ និងសិទ្ធិជនមានពិការភាព
 • ដៃគូនវានុវត្តន៍៖ ថវិកាអនុវត្តសកម្មភាពកញ្ចប់តូចចំនួន ៦ នឹងគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវ និងការពិភាក្សាប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ថវិកាអនុវត្តសកម្មភាពដែលមានការចូលរួមសហការពីរាជរដ្ឋាភិបាល
 • បណ្តាញស្រ្តីក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ៖ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្រ្តី និងពង្រឹងបរិយាបន្ន ក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវ