Logo Ponlok Chomnes

ពន្លកចំណេះ ជាគម្រោងមួយមានរយៈពេលបីឆ្នាំ ដែលផ្តួចផ្តើមឡើងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវប្រកដោយគុណភាព ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាទិន្នន័យគាំទ្រដល់ការវិភាគ និងការពិភាក្សាអំពីគោលនោយបាយនៅកម្ពុជា ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី អង្គការមូលនិធិអាស៊ី គាំទ្រដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងស្ថាប័នដល់ស្ថាប័នស្រាជ្រាវក្នុងស្រុក ព្រមទាំងជំរុញឱ្យមានការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយនៅកម្ពុជា អំពីគម្រោង

សមាសភាគរបស់គម្រោង
 • សិក្សា និងវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជា
 • ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកចំនួនបួន តាមរយៈការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេស និងស្ថាប័ន
 • ផ្តល់ការគាំទ្រសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវចំនួន៩ ដែលផ្តោតទៅលើគោលនយោបាយអាទិភាពថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ ដែលឆ្លុះបញ្ជាំងពីសមភាពយេនឌ័រ និងសង្គមបរិយាប័ន្ន
 • ជំរុញការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយ តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យដៃគូរៀបចំបាឋកថា និងវេទិកាពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយ
វិស័យស្រាវជ្រាវ
 • វិស័យស្រាវជ្រាវសំដៅទៅលើស្ថាប័នទាំងឡាយណា ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងវិភាគក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសាធារណៈ។ ស្ថាប័នទាំងអស់នោះអាចជា ស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។
 • វិស័យស្រាវជ្រាវរួមមាន៖
 • ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

 • សាកលវិទ្យាល័យ

 • ភ្នាក់ងារជំនាញ

 • ទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវឯកជន

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

តើគម្រោង«ពន្លកចំណេះ» ប្រតិបត្តិការងារយ៉ាងដូចម្តេច?
 • ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការកំណត់ប្រធានបទស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ដែលប្រធានបទនោះឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
 • ផ្តល់ការលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេស និងស្ថាប័នដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុក
 • ផ្តោតទៅលើការសិក្សា និងពិសោធន៍ដោយបន្តកែលម្អអភិក្រមតាមរយៈលទ្ធផលដែលប្រមូលបានក្នុងពេលប្រតិបត្តិ
 • ផ្តោតទៅលើយន្តការទំនាក់ទំនងដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដៃគូក្នុងស្រុក ក្នុងតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញស្រាវជ្រាវ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស

ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស ផ្តល់យោបល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ តួនាទីផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស រួមមាន៖

 • ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់គម្រោង
 • ផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឱ្យកាន់តែ ទូលំទូលាយ
 • ផ្តល់យោបល់ដល់គម្រោងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោង
 • ធានាឱ្យការអនុវត្តគម្រោងស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
 • បង្កើនបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយ ស្ថាប័ននានា
 • លោកស្រី លីម សូលីន

  នាយិកាប្រចាំប្រទេស
  អង្គការ Oxfam

 • ឯកឧត្តម ម៉ក់ ងយ

  អគ្គនាយក
  អគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

 • ឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន

  រដ្ឋលេខាធិការ
  ក្រសួងមហាផ្ទៃ

 • ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

  រដ្ឋលេខាធិការ
  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
  ហិរញ្ញវត្ថុ

 • លោកស្រី រស់ សុភាព

  នាយិកាប្រតិបត្តិ
  អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីកម្ពុជា

 • លោកស្រី ស៊ិន ពុទ្ធារី

  នាយិកាប្រតិបត្តិ
  គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីកម្ពុជា(CCC)

 • ឯកឧត្តម​ ទាន សំណាង

  ប្រធាន
  វិទ្យាស្ថានការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
  ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

 • ឯកឧត្តម ទួន ថាវរៈ

  រដ្ឋលេខាធិការ
  ក្រសួងផែនការ

 • លោក Andreas Zurbrugg

  ឯកអគ្គរាជទូតរង
  ស្ថានទូតអូស្ត្រាលី

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ
សូមតាមដាន ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីភ្នំពេញ និងគេហទំព័ររបស់ ផូលីស៊ី ផលស៍ (Policy Pulse) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប្រកួតប្រជែងយកថវិកាស្នូល (Core Fund) និងថវិកាគាំទ្រការស្រាវជ្រាវ (Emerging Research Fund) យើងសង្ឃឹមថា គម្រោងនឹងអាចសហការជាមួយស្ថាប័ននានានៅក្នុងស្រុក និងក្នុងតំបន់ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំ បាឋកថា ឬសកម្មភាពស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ