ក្រសួងផែនការ បានចេញរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្ដីពី លទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចន...

3 ខែ

55

Read more

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងវិទ្យាស្ថ...

3 ខែ

81

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២...

3 ខែ

70

Read more

ក្រសួងបរិស្ថាន ចេញផ្សាយសៀវភៅ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអំពី ការប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដ...

4 ខែ

96

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចាកោណ ដំណាក់កាលទី១ នៃរបស់រាជរដ្ឋ...

7 ខែ

232

Read more

ក្រសួងកិច្ចការនារី ចេញផ្សាយ សៀវភៅ ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការកម្រិតការប្រើប្...

7 ខែ

175

Read more