ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងកិច្ចសហក...

3 weeks

12

Read more

ក្រសួងផែនការ បានចេញរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្ដីពី លទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចន...

6 ខែ

83

Read more

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងវិទ្យាស្ថ...

7 ខែ

104

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២...

7 ខែ

98

Read more

ក្រសួងបរិស្ថាន ចេញផ្សាយសៀវភៅ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអំពី ការប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដ...

8 ខែ

124

Read more

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចាកោណ ដំណាក់កាលទី១ នៃរបស់រាជរដ្ឋ...

11 ខែ

257

Read more

កម្មវិធីពន្លកចំណេះ សូមផ្សព្វផ្សាយនូវរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពី “ការស្វែងយល់អំព...

2 ខែ

35

Read more