ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

​វេទិកា​គោល​នយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ អង្គារ, 23 វិច្ឆិកា 2021 8:00 am > ថ្ងៃ ពុធ, 24 វិច្ឆិកា 2021 5:00 pm
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh
ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ឈាន​ចូល​ក្នុង​ជំហាន​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ពី​វិបត្តិ​កូវីដ-១៩។ អ្នក​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ អ្នក​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​ និង​បណ្ដា​បញ្ញាវន្ត​ បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិកា​គោល​នយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិ ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៣-២៤​ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១​ ដើម្បី​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ និង​ពិភាក្សា​រួម​គ្នា​ទៅ​លើ​កិច្ច​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​ប្រធាន​បទ​ជា​ច្រើន​ ដែល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​មាគ៌ា​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ពី​វិបត្តិ​កូវីដ-១៩។
វេទិកា​គោល​នយោបាយ​ថ្នាក់​ជាតិរយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីពន្លកចំណេះ៖ ទិន្នន័យ និងការពិភាក្សាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានថ្មីៗ