ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

Call for Expression of Interest: Core funding for Policy Research Institutes (PRIs) in Cambodia
  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 29 សីហា 2019 7:00 am > ថ្ងៃ សុក្រ, 20 កញ្ញា 2019 5:00 pm
  • ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 0
  • ទីកន្លែង៖ Phnom Penh

The Asia Foundation will support four Policy Research Institutes for institutional and technical research capacity development. The four Policy Research Institutes that will receive core funding for thorough organizational and technical capacity development will be identified through competitive process. Please click Expression of Interest (EOI) for core partners. The due date will be by September 20, 2019 @ 5 p.m.

ទាញយកឯកសារ PDF

ចែករំលែក