បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការផ្សព្វផ្សាយ អនុសញ្ញា CEDAW និង​​ច្បាប់​កម្ពុជា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ធ្វើឡើង​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ នៅ​ថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ តាមរយៈ​សិក្ខាសាលា វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល កិច្ចប្រជុំ វេទិកា​នានា គម្រោង និង​កម្មវិធី​ ដោយ​មាន​មនុស្ស​ចូលរួម​សរុប ១,៣ លាន​នាក់។ ការងារ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះត្រូវបាន​ធ្វើឡើង តាម​វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ គេហទំព័រ ព្រឹត្តបត្រ​សារព័ត៌មាន សៀវភៅ​កំណត់ហេតុ​ខិតប័ណ្ណ និង​ទស្សនាវដ្តី។​

ចែករំលែក