បោះពុម្ពផ្សាយ៖9 មេសា 2021

បញ្ជីលេខទូរសព្ទអ្នកផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ក្រសួងកិច្ចការនារី បានចេញបញ្ជីលេខទូរសព្ទអ្នកផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

 

ប្រភព​៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី

ចែករំលែក