បោះពុម្ពផ្សាយ៖7 វិច្ឆិកា 2019

គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ ទស្សនាកម្ពុជា

ក្រសួងទេសចរណ៍បានដាក់ឱ្យដំណើរការគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ ទស្សនាកម្ពុជា (Visit Cambodia) ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកមកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។

កម្មវិធីទូរសព្ទដៃនេះនឹងជួយអ្នកទេសចរក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាដើម។

គេហទំព័រ៖ visitcambodia.travel

កម្មវិធីក្នុងទូរសព្ទដៃ៖ តំណភ្ជាប់

ប្រភព៖ កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក