បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កុម្ភៈ 2022

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយគន្លឹះសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ ចុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងទេសចរណ៍បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយគន្លឹះសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងទេសចរណ៍)

ចែករំលែក