បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

យន្តការស្នូលទ្រទ្រង់ផែនការនេះ ៖ ចលនាប្រឡងប្រណាំង «ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ»

«ចលនាប្រឡងប្រណាំង រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ»
 បន្តរៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត និងគ្រោងប្រកាសជ័យលាភីនៃចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨
 ការដាក់ឲ្យដំណើរការចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ាន
 ចលនាប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍»
 ការដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រwww.cambodiacleanup.com ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការ
“កម្ពុជាស្អាត” (Cambodia Cleanup)
 ស្តង់ដាផ្សារស្អាត សាលាស្អាត និងបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា
 ចលនាប្រឡងប្រណំាងគោលការណ៍បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ស្តង់ដាបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងសេវាសាធារណៈ និងស្តង់ដាបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អរបស់ច្រទ្វារអន្តរជាតិ

Tourism Reforming Plan 2015-2018

ចែករំលែក