អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃគោលនិយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព

ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃគោលនិយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព​ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម

ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងរោងចក្រធុនស្រាល និងមធ្យម

ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងរោងចក្រធុនស្រាល និងមធ្យម​ ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​​ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ

ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតិវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ និងស្ថានីយរួមប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ​ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍

ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងសំណង់អគារគ្រប់ប្រភេទ

ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតិវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងសំណង់អគារគ្រប់ប្រភេទ ចុះថ្ងៃទី​២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងទួលព័ន្ធតាឡី បឹងស្នេហ៍ ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ៣៥៥៧ ហិចតា នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង។   ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

គោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម និងកាកសំណល់រឹង

ក្រសួងបរិស្ថានកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយថ្មីស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម និងកាកសំណល់រឹងនៅតាមទីប្រជុំជន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណល់។ គោលនយោបាយថ្មីនេះរួមមាន ការបែងចែកតំបន់ប្រមូលសំរាម និងការបង្កើតតំបន់ចាក់សំរាមបន្ថែម ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឱ្យមានសោភពភាពប្រកបដោយបរិស្ថានល្អ អនាម័យ និងទាក់ទាញ។ បើយោងតាមក្រសួងបរិស្ថាន កម្ពុជាបង្កើតសំរាមជាង ១០,០០០​ តោនរៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែមានតែសំរាមប្រហែល ៥០ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រមូលទៅដាក់នៅកន្លែងចាក់សំរាម រីឯសំរាមដែលនៅសល់ត្រូវបានបោះចោលតាមដងផ្លូវ ឬទៅក្នុងទឹក ឬដុតចោល។ ប្រភព៖ កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

សារាចរណ៍ណែនាំស្តីពីការកាត់បន្ថយខ្យល់ពុលនៅកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារាចរណ៍ណែនាំឱ្យគ្រប់ស្ថាប័នទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន។ បើយោងតាមសារាចរណ៍ណែនាំនេះ ការបំពុលកើតឡើងពីរោចក្រ យានយន្ត ភ្លើងឆេះព្រៃ ការដុតសំរាម និងសំណល់នៅតាមការដ្ឋានសាងសង់ ដែលបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ យានយន្ត និងគ្រឿងយន្តសម្រាប់ដុតសំរាម ដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ បើយោងតាមក្រសួងបរិស្ថាន ៧០ភាគរយនៃការបំពុលកើតចេញពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈយានយន្ត ២០ភាគរយមកពីធូលីនៅតាមការដ្ឋានសាងសង់ និង១០ភាគរយមកពីប្រភពផ្សេងៗរួមមានការដុតសំរាមជាដើម។ កាសែតខ្មែរថាមស៍ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០