បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការអភិរក្ស​ជីវចម្រុះ

ក. បានវាយតម្លៃ​គម្រោងវិនិយោគសម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច (ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​លើ​សកម្មភាព​ក្រុមហ៊ុនឯកជន​ចំនួន ២៣ ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ និង​ដកហូត​មកវិញ​នូវ​ដីជាង ៩០០០០​ ហិចតា ដែល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​បរិស្ថាន)។

ខ. បានបង្កើត​យន្តការ ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល និង​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ជីវចម្រុះ (បាន​បង្កើត​គេហទំព័រ www.chm.gdancp-moe.org ជា​មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ​អនឡាញ​មួយ ដែល​មាន​ផ្ទុក​ឯកសារ​ ព្រឹត្តិការណ៍ សេចក្តីសម្រេច គោលនយោបាយ និង​ច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​នឹងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវចំរុះ)។​

ចែករំលែក