បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

បាន​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា ពិគ្រោះយោបល់លើការងារគោលនយោបាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ

ក្រុម​ផ្តល់​ប្រឹក្សាមួយ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដើម្បី​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​អំពី​​ដំណើរការ​នៃ​កែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង រៀបចំគោលនយោ-បាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ពង្រឹង​ក្របខ័ណ្ឌ​ច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុទ្ធ។​

ចែករំលែក