បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

កែសម្រួល​ភារកិច្ច និង​ពង្រឹងតួនាទី​របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ

កំណត់ឲ្យ​បាន​ច្បាស់ពី​តួនាទី និងមុខងារ​របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ (រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង​អនុរដ្ឋលេខាធិការ) ដើម្បី​អនុវត្ត​ផែនការ​សកម្មភាព​របស់​ក្រសួង​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។​

ចែករំលែក