បោះពុម្ពផ្សាយ៖9 សីហា 2021

ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងសំណង់អគារគ្រប់ប្រភេទ

ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញប្រកាសស្តីពី នីតិវិធី និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូងលើគម្រោងសំណង់អគារគ្រប់ប្រភេទ ចុះថ្ងៃទី​២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ចែករំលែក