បោះពុម្ពផ្សាយ៖13 សីហា 2021

សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃគោលនិយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព

ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃគោលនិយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព​ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងបរិស្ថាន)។

ចែករំលែក