ការស្នើសុំប័ណ្ណសម្គាល់ជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្ម និងការបន្តសុពលភាពប័ណ្ណសម្គាល់

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការស្នើសុំប័ណ្ណសម្គាល់ជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្ម និងការបន្តសុពលភាពប័ណ្ណសម្គាល់ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។​ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម) 

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពី ការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា​

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ទកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​​ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពី ការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា​ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ទកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​​ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល) 

ប្រកាសស្តីពីការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញប្រកាសស្តីពីការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុន ចុះថ្ងៃទី១២ សីហា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៧ ស្តីពីការបែងចែកចំណូលពីសេវាសាធារណៈ និងចំណូលពីការពិន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៧/០៥២១)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៧ ស្តីពីការបែងចែកចំណូលពីសេវាសាធារណៈ និងចំណូលពីការពិន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៧/០៥២១) (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៦ ស្តីពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមសមត្ថកិច្ច​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៦/០៥២១)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៦ ស្តីពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមសមត្ថកិច្ច​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៦/០៥២១) ចុះថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៥/០៥២១)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (៣១៥/០៥២១) ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង និង​តាមដានព័ត៌មាន​ថ្លៃទំនិញ​នៅលើទីផ្សារ (០៩២/០៤២១)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រង និង​តាមដានព័ត៌មាន​ថ្លៃទំនិញ​នៅលើទីផ្សារ (០៩២/០៤២១) ចុះថ្ងៃទី១៦​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មបណ្ដោះអាសន្ន (Interim Solution) ក្នុងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ ជូនក្រុមហ៊ុននាំចេញ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី៖ ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មបណ្ដោះអាសន្ន (Interim Solution) ក្នុងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ ជូនក្រុមហ៊ុននាំចេញ ចុះថ្ងៃទី​១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ការពិន័យជាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣១៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ការពិន័យជាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ​ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។​