បោះពុម្ពផ្សាយ៖4 មេសា 2023

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីកម្រិតកំណត់នៃការជូនដំណឹងជាមុនអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញផ្សាយ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីកម្រិតកំណត់នៃការជូនដំណឹងជាមុនអំពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច  ចុះថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្) 

Download original file

ចែករំលែក