បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌នៃក្រសួងយុត្តិធម៌

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌នៃក្រសួងយុត្តិធម៌។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក