បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កុម្ភៈ 2022

ប្រកាសរួមស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញប្រកាសរួមស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ)

ចែករំលែក