បោះពុម្ពផ្សាយ៖18 ឧសភា 2022

ការកំណត់ពេលវេលានៃការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារនាវា

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកំណត់ពេលវេលានៃការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារនាវា ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភពក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន) 

Download original file

ចែករំលែក