បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត

ក្រសួងបានាអនុវត្តការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់យានយន្តដែលបានប្តូរម្ចាស់ច្រើនតំណតែរកម្ចាស់មិនឃើញដោយសម្រួលនិតិវិធីអោយមានលក្ខណៈងាយស្រួល។ គិតមកត្រឹមថ្ងៃ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ កម្មសិទ្ធិរថយន្ត៨,៤៨៨គ្រឿង និងកម្មសិទ្ធិម៉ូតូ២,២៤១គ្រឿងត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈនិតិវិធីពិសេសនេះ។

ចែករំលែក