បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីត្រួតពិនិត្យយានយន្តដែលធ្វើការកែប្រែខុសច្បាប់

គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យរថយន្តណាដែលត្រូវបានកែប្រែដោយខុសច្បាប់។ ក្រុមការងារនេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងពិន័យរថយន្តណាដែលល្មើសច្បាប់។

ចែករំលែក