បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត និងប័ណ្ណបើកបរ

ក្រសួងបានផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃបណ្ណសម្គាល់យានយន្ត និងប័ណ្ណបើកបរ។ កាតថ្មីនេះធន់នឹងការជ្រាបទឹក ធន់នឹងភាពរហែក និងមានលេខកូដQR ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៅទៀតម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលមានតំលៃសមរម្យដែលត្រូវបានដំឡើងនៅតាមមន្ទីរខេត្តទាំងអស់នៃការិយល័យចេញចូលច្រកតែមួយ និងក្នុងហាងម៉ូតូ។ ម្ចាស់យានយន្តអាចទទួលបានកាតទាំងនោះនៅនឹងកន្លែងតែម្តង។

ចែករំលែក