បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

សេវាទូកឈ្នួលនិងឡានក្រុងតាមផ្លូវទឹក

ក្រសួងកំពុងធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាទូកឈ្នួលតាមផ្លូវទឹកពីព្រែកព្នៅមកភ្នំពេញ ពីភ្នំពេញមកតាខ្មៅ និងពីកៀនស្វាយមកភ្នំពេញ។

ចែករំលែក