ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ការអប់រំមធ្យមសិក្សាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៣០

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញផ្សាយ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ការអប់រំមធ្យមសិក្សាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៣០ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ការសិក្សាវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ​

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញផ្សាយ​ សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ការសិក្សាវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ​ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖​ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការទប់ស្កាត់ ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក ( E- Cigarette/ Vape) និងផលិតផល អេចឆ៍ ធី ភី (HTPs) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការទប់ស្កាត់ ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក ( E- Cigarette/ Vape) និងផលិតផល អេចឆ៍ ធី ភី (HTPs) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)

ប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020- 2021

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបង្ហាញប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

ប្រកាស ស្ដីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាអប់រំ យុវជន និងកីឡា អក្សរកាត់របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអក្សរកាត់ប្រើលើក្បាលលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីខេត្ត

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញប្រកាស ស្ដីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាអប់រំ យុវជន និងកីឡា អក្សរកាត់របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអក្សរកាត់ប្រើលើក្បាលលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីខេត្ត​ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។​

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សា សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សា សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

សេចក្ដីណែនាំ​បន្ថែម ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មត្តេយសិក្សា​សាធារណៈ និង​មត្តេយសិក្សា​សហគមន៍ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ​បន្ថែម ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មត្តេយសិក្សា​សាធារណៈ និង​មត្តេយសិក្សា​សហគមន៍ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០៤អយក.សណន ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សា សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០៤អយក.សណន ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សិក្សា​បង្រួញ និង​កាលវិភាគ​សិក្សា សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​សាធារណៈ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។​

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០៣អយក.សណន ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​សុវត្ថិភាព​សិក្សា​ក្នុង​បវេសនកាល​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២០-២០២១ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​សាធារណៈ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបាន​ចេញសេចក្ដីណែនាំ​លេខ​០៣អយក.សណន ស្ដីពី ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​សុវត្ថិភាព​សិក្សា​ក្នុង​បវេសនកាល​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២០-២០២១ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​សាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី​០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

សេចក្ដីណែនាំ​លេខ ០៧ អយក.សណន ស្ដីពី​ការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់​ការ​គំរាមកំហែង និង​ឆបោក​លើ កុមារ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្ដីណែនាំ​លេខ ០៧ អយក.សណន ស្ដីពី​ការ​បង្ការ ទប់ស្កាត់​ការ​គំរាមកំហែង និង​ឆបោក​លើ កុមារ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។