បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 សីហា 2021

ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ-២០២១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ-២០២១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក