បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

លក្ខន្តិកៈ​ធនធានមនុស្សនៃ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដើម្បី​មាន​ស្វ័យភាព និង​គណនេយ្យភាព រដ្ឋបាលថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ (SNAs) ចាំបាច់​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​ធនធានមនុស្ស​របស់ខ្លួន។ រដ្ឋបាលទាំងនេះ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដឹកនាំ​នៅក្នុងការ​ជ្រើសរើស តែង​តាំង និង​ដាក់វិន័យ​លើ​បុគ្គលិករបស់ខ្លួន​ ដោយផ្អែកលើ​គោលការណ៍​​ណែនាំ​ថ្នាក់ជាតិ។ គ.ជ.អ.ប បាន​ធ្វើសេចក្តី​ព្រាង​​លក្ខន្តិកៈ​ធនធានមនុស្ស​រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ព្រះរាជក្រិត្យ​ស្ដីពី​លក្ខន្តិកៈ​ពិសេស​សម្រាប់​មន្ត្រីរាជការ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ)។

ចែករំលែក